Betonowe elementy brukowe

Laboratorium badawcze Unilab wykonuje badania betonowych elementów brukowych określone we właściwych przedmiotowo Polskich Normach zharmonizowanych:

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań,
PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań,
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.

Wprowadzone normy nie określają, w odróżnieniu od dotychczas stosowanych norm branżowych, wprowadzają ogólne definicje głównych grup asortymentowych, czyli kostki, płyt i krawężników. Podstawową zaletą takiego podejścia, jest brak ograniczeń rozwoju asortymentu produkcyjnego.

Zmieniony został również sposób klasyfikacji wyrobów. W dotychczasowych dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) do klasy lub gatunku były przypisywane wyroby po spełnieniu przez nie szeregu wymagań.

Obecnie pojęcie klasy jest ściśle związane z ocenianym parametrem, tzn. wprowadzono odpowiednie klasy np. ścieralności wyrobu, odporności na warunki atmosferyczne, wytrzymałości itp. Również numeracja klas została odwrócona. Wg norm europejskich najniższe wymagania ma klasa 1, a wzrastające numery klasy oznaczają coraz wyższe parametry (wyższą jakość elementu).

Ocenę betonowych elementów brukowych a także pozostałych prefabrykatów dokonuje się badając cztery grupy cech:

cechy estetyczne wyrobu: ocena stanu powierzchni, ocena zabarwienia, ocena tekstury, sprawdzenie kostek wielowarstwowych pod kątem rozwarstwienia;
cechy geometryczne wyrobu: kształt i wymiary, grubość warstwy ścieralnej, płaskość, pofalowanie, prostoliniowość, wielkość zfazowań, profilowań, występów dystansowych i innych;
cechy mechaniczne wyrobu: wytrzymałość, ścieralność, odporność na poślizg, poślizgnięcie;
trwałość w warunkach naturalnych: nasiąkliwość, mrozoodporność.

Normy zharmonizowane pozwalają producentowi na grupowanie wyrobów w rodziny dla potrzeb oceny ich właściwości tak, aby wartość wybranej cechy była wspólna dla wszystkich wyrobów np.:

rodziny wytrzymałości: kostki, płyty, krawężniki produkowane są z zastosowaniem tego samego materiału i metod produkcji, bez względu na wymiary i zabarwienie;
rodziny powierzchni: kostki, płyty, krawężniki dla których mieszanka betonowa stosowana na warstwę ścieralną zawiera ten sam rodzaj głównego kruszywa, a powierzchnia gotowego wyrobu jest obrabiana w ten sam sposób, bez względu na wymiar i zabarwienie.

Zabrania się jednak łączenia w rodziny wyrobów produkowanych wg. różnych norm np. płyty i krawężniki.

Zgodność produkowanych betonowych elementów brukowych powinna być potwierdzona z zastosowaniem 4 systemu oceny zgodności. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel deklaruje zgodność z właściwą normą poprzez wystawienie deklaracji zgodności.

Badania: Betonowe elementy brukowe

PN-EN 1338:2005+AC:2007* Kostka brukowa – Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
PN-EN 1338:2005+AC:2007* Kostka – brukowa Ścieralność na tarczy Böhmego
PN-EN 1338:2005+AC:2007* Kostka brukowa – Nasiąkliwość
PN-EN 1338:2005+AC:2007* Kostka brukowa – Kształt i wymiary
PN-EN 1340:2005+AC:2007* Krawężniki i obrzeża betonowe – Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
PN-EN 1340:2005+AC:2007* Krawężniki i obrzeża betonowe – Ścieralność na tarczy Böhmego
PN-EN 1340:2005+AC:2007* Krawężniki i obrzeża betonowe – Nasiąkliwość

* badanie poza zakresem akredytacji

Napisz - skontaktujemy się z Tobą

Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.