Unilab - laboratorium badawcze

Unilab jest polskim niezależnym laboratorium badawczym. Prowadzimy badania materiałów z dziedziny budownictwa oraz dziedzin pokrewnych.
Teren działania Laboratorium obejmuje w największym stopniu centralną i południową część Polski, jednak dla potrzeb klienta jesteśmy w stanie prowadzić usługi w każdym miejscu w kraju i na świecie.
Posiadamy specjalistyczną wiedzę oraz najnowszy sprzęt pomiarowy. Nieustannie doskonalimy swoje umiejętności, co potwierdzają ukończone kursy oraz szkolenia, a także kolejni zadowoleni klienci.
Naszym celem jest zapewnienie wysokiej jakości wykonywanych badań materiałów i produktów. Poprzez współpracę z ekspertami z instytucji naukowych oraz pomoc producentom przy wprowadzaniu nowych materiałów i rozwiązań pragniemy wspierać rozwój budownictwa w Polsce.
Współpracujemy z producentami materiałów i wyrobów budowlanych, firmami wykonawczymi oraz ekspertami z jednostek naukowych. Badania przeprowadzamy zarówno w laboratorium, fabryce jak i na budowie. Wykonując badania diagnostyczne opracowujemy opinie i ekspertyzy budowlane, a także projekty naprawcze.

Aktualności

Badania trawy syntetycznej cz.1

Co warto wiedzieć o roletach zewnętrznych?

O Laboratorium

Laboratorium badawcze Unilab s.c. specjalizuje się w badaniach wyrobów budowlanych zgodnie z obowiązującymi normami KRAJOWYMI, EUROPEJSKIMI I MIĘDZYNARODOWYMI, A TAKŻE  przepisami krajowymi i INDYWIDUALNYCH WYTYCZNYCH PRODUCENTÓW, w zakresie UMOŻLIWIAJĄCYM ZNAKOWANIE PRODUKTÓW znakiem CE lub B.

Wykorzystując zdobytą wiedzę oraz wysokiej klasy aparaturę techniczną prowadzimy ekspertyzy oraz innowacyjne projekty badawcze. Rezultaty dotychczasowych działań przedstawiono w publikacjach zamieszczanych na łamach czasopism krajowych i międzynarodowych.

Naszą ofertę można podzielić na cztery kategorie:

  • badania wyrobów budowlanych
  • ekspertyzy i opinie techniczne
  • projekty naukowo badawcze
  • odbiory techniczne mieszkań

Nasza wizja

Naszym priorytetem jest jakość świadczonych usług i wykonywanych badań. Nieustannie staramy się podnosić poziom naszych kompetencji.

System Zarządzania Jakością

Działalność naszego Laboratorium opiera się na systemie zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 17025:2005+Ap1:2007: „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, potwierdzającym, że działamy w sposób kompetentny, niezależny i bezstronny.

Skargi i odwołania

Reklamacje / skargi / odwołania należy składań pocztą elektroniczną na adres biuro@unilab.org.pl lub listownie na adres: Unilab s.c. ul. Bluszczańska 76/70, 00-712 Warszawa.

Unilab nie rozpatruje zgłoszeń ustnych oraz anonimowych. Składana reklamacja/skarga/odwołanie powinna zawierać imię i nazwisko, nazwę oraz adres firmy lub jeśli zgłaszającym jest osoba prywatna imię, nazwisko oraz dokładny adres korespondencyjny.

W ciągu 14 dni kalendarzowych, Unilab s.c.  poinformuje zgłaszającego o sposobie i terminie rozpatrzenia zgłoszenia.

Nasz zespół

mgr inż. Piotr Kruszyński
Dyrektor laboratorium
Współzałożyciel i pomysłodawca założenia laboratorium.
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w specjalizacji Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Pracę magisterską obronił w 2013r, a jej wyniki zostały opublikowane w krajowym czasopiśmie budowlanym. Posiada bogate doświadczenie przy zarządzaniu projektami konstrukcyjnymi, koordynacji prac oraz analizie i optymalizacji projektów budowlanych. Brał udział w 3 projektach naukowo-badawczych. Specjalizuje się w diagnostyce oraz badaniach elementów konstrukcji.
dr inż. Marcin Małek
Dyrektor ds. nauki i rozwoju
Absolwent Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu z 2010 r. W lutym 2017 r. obronił rozprawę doktorską na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Był pracownikiem Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Od października 2017 r. jest adiunktem na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT. Obecnie zajmuje się domieszkowaniem betonów materiałami odpadowymi, celem zwiększenia ich końcowych właściwości oraz obniżenia kosztów produkcji. Rezultaty dotychczasowych badań przedstawił w 42 publikacjach zamieszczonych na łamach czasopism krajowych i międzynarodowych. Jest współautorem 6 patentów i 3 zgłoszeń patentowych. Był wykonawcą 6 projektów naukowo-badawczych finansowanych przez NCBR oraz firmy przemysłowe.
mgr inż. Wojciech Życiński
Partner i założyciel Laboratorium
Absolwent Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Stypendysta naukowy Politechniki Warszawskiej obu Wydziałów. Były pracownik Wojskowej Akademii Technicznej Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, gdzie zatrudniony był na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego/ doktoranta. Współautor wielu badań naukowych w zakresie betonu i jego kompozytów modyfikowanych materiałami odpadowymi, w których uczestniczył wraz z dr inż. Marcinem Małkiem. Autor i współautor artykułów naukowych w zakresie kompozytów betonowych przedstawionych na łamach czasopism JCR, Scopus oraz konferencji międzynarodowych. Były pracownik Instytutu Techniki Budowlanej, Zakładu Inżynierii Elementów Budowlanych w Warszawie, gdzie specjalizował się w badaniach konstrukcji aluminiowych i szklanych o właściwościach kuloodpornych i wybuchoodpornych, fasadach, ścianach pełnoszklanych,
elewacjach wentylowanych, ekranach akustycznych i bramach w tym przeciwpancernych i specjalnego zastosowania. Były założyciel i wspólnik firmy FestFloor specjalizującej się w produkcji dekoracyjnych materiałów budowlanych. W 2016 roku uzyskał Uprawnienia Budowlane o nr MAZ/BO0630/16 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Posiada doświadczenie przy projektowaniu obiektów w konstrukcji stalowej, żelbetowej, aluminiowej i szkła wraz z optymalizacją zużycia materiału.